1. YAZARLAR

  2. Saygı ÖZTÜRK

  3. Afyon Valisi’nin yeni uygulaması...
Saygı ÖZTÜRK

Saygı ÖZTÜRK

SÖZCÜ
Yazarın Tüm Yazıları >

Afyon Valisi’nin yeni uygulaması...

A+A-

Afyon Valisi’nin yeni uygulaması...

İçkiyi yasakladı, 25 şehit gününde kilim hediye etti şimdi okula mescit açıyor Afyon Valiliği, 80 ile genelge gönderdi. Okulda ibadet etmek isteyen öğrencilere her türlü yardımın yapılmasını talep etti.

Ömer Din­çer, kö­tü bir mi­ras bı­ra­kıp git­ti. Ye­ni ba­kan Na­bi Av­cı ise “a­man kim­se­yi kır­ma­ya­yım, ar­kam­dan laf edil­me­sin” dü­şün­ce­siy­le hiç­bir şe­ye ka­rış­mı­yor. Ya­ni se­yir­ci konu­mun­da… Eş du­ru­mu ta­yin­le­ri­ni Baş­ba­ka­n’­ın em­ri­ne rağ­men ya­pa­ma­yan ace­mi bir kad­roy­la iş­le­ri yü­rüt­me­ye ça­lı­şı­yor. Yö­ne­ti­ci Ata­ma Yö­net­me­li­ği, ye­ni ba­kan­dan ade­ta ka­çı­rı­la­rak yü­rür­lü­ğe ko­nul­du. Ye­ni yö­net­me­lik, AK­P’­ye ya­kın­lı­ğı ile bi­li­nen sen­di­ka üye­le­ri­nin okul mü­dür­lük­le­ri­ne, mü­dür yar­dım­cı­lık­la­rı­na ata­ma­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı için kur­gu­lan­mış iz­le­ni­mi ve­ri­yor.

Yan­daş sen­di­ka üye­le­ri için

Ör­ne­ğin An­ka­ra­’nın bir oku­lun­da mü­dür­sü­nüz. Baş­ka bir oku­la atan­mak is­te­di­ği­niz za­man, si­zin şu an­da gö­rev yap­tı­ğı­nız okul­da­ki hiz­met pu­anı­nız “yo­k” sa­yı­lı­yor. Oy­sa, mev­cut mü­dür yar­dım­cı­la­rın­dan bi­ri­si okul mü­dür­lü­ğü­ne atan­mak is­ter­se, onun ça­lış­ma­sı hiz­met pua­nın­da de­ğer­len­di­ri­li­yor. Ye­ni, da­ha şans­lı ko­nu­ma ge­ti­ri­li­yor.

Eği­tim İş Sen­di­ka­sı Ge­nel Baş­ka­nı Ve­li De­mir, bu ha­liy­le de­mok­rat eği­tim­ci­le­rin mü­dür yar­dım­cı­sı, mü­dür ol­ma­la­rı­nın ar­tık ha­yal ol­du­ğu­na dik­kat çe­ki­yor, yö­net­me­li­ğin yü­rür­lü­ğü­nün dur­du­rul­ma­sı ve ip­ta­li için Da­nış­ta­y’­a he­men da­va aç­tık­la­rı­nı be­lir­ti­yor.

Sı­na­vı ka­zan­mak için 70 pu­an alı­na­cak, mü­la­kat­ta da 70 ve üs­tün­de pu­an alın­ma­sı ge­re­ki­yor. Geç­miş yö­net­me­lik­le­ri araş­tır­dı­ğım­da, mü­la­ka­tın tek ba­şı­na be­lir­le­yi­ci ol­ma­dı­ğı­nı öğ­re­ni­yo­rum. An­la­şı­lı­yor ki, ye­ni yö­net­me­lik Ba­kan Av­cı­’nın ba­şı­nı çok ağrı­ta­cak gi­bi gö­rü­nü­yor. Ön­ce­ki ba­kan, AK­P’­ye ya­kın sen­di­ka dı­şın­da­ki­le­rin söy­le­dik­le­ri­ne al­dır­ma­dı. Na­bi Av­cı da, uya­rı­la­rı ku­lak ar­ka­sı eder­se, ba­kanlık, önü her­hal­de en çok ey­le­me sah­ne ola­cak ba­kan­lık ola­cak­tır.

“Mes­cit açı­n” di­yen va­li­lik

Af­yon­ka­ra­hi­sar Va­li­li­ği gün­dem­den düş­mü­yor. 25 as­ke­ri­miz şe­hit ol­du­ğun­da Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı­’na tö­ren­le he­di­ye ve­ril­miş­ti. TOB­B’­un yap­tı­ra­ca­ğı kız mes­lek li­se­si son an­da de­ğiş­ti­ri­lip imam ha­tip li­se­si­ne dö­nüş­tü­rül­dü. İç­ki ya­sa­ğı ge­ti­ril­di. Şim­di bü­tün il­le­re “bil­gi amaç­lı­” gön­de­ri­len ge­nel­ge var.

Bu kez va­li de­ğil, Va­li Yar­dım­cı­sı Ali Mu­hid­din Va­rol sah­ne­de…

Va­rol, kay­ma­kam­lık­la­ra, tüm okullara gön­der­di­ği 28 Şubat 2013 tarihli ge­nel­ge­sin­de, 1978 ta­rih­li Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın ge­nel­ge­si­ni ha­tır­la­tı­yor, o ge­nel­ge­de iba­det et­mek is­te­yen ço­cuk­lar için okul mü­dür­lük­le­rin­ce ge­re­ken ko­lay­lık­la­rın gös­te­ril­me­si­nin is­ten­di­ği­ni ha­tır­la­tı­yor. Va­li Yar­dım­cı­sı, MC hü­kü­me­ti (mil­li­yet­çi cep­he) dö­ne­min­de­ki ge­nel­ge­nin de­va­mı­nı şöy­le ge­ti­ri­yor:

Böyle bir göreviniz mi var?

“Bi­lin­di­ği gi­bi din ve vic­dan hür­ri­ye­ti, Ana­ya­sa­mız ile te­mi­nat al­tı­na alın­mış­tır. Bu iti­bar­la Ba­kan­lı­ğı­mı­za bağ­lı okul­lar­da, ders sa­at­le­ri dı­şın­da iba­det­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­mek is­te­yen kız ve er­kek öğ­ren­ci­le­re ge­re­ken ko­lay­lı­ğın sağ­lan­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.”
Ya­ni, Va­li Yar­dım­cı­sı Ali Mu­hid­din Va­rol, “Bu­nu ben de­mi­yo­rum, 35 yıl ön­ce­ki ge­nel­ge­yi ha­tır­la­tı­yo­ru­m” deme­ye ge­ti­ri­yor. An­la­dık da, si­zin 80 İl Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­’ne ge­nel­ge gön­der­me hak­kı­nız var mı? Va­rol, bu­nu da yap­tı.

Bu kö­şe­nin okur­la­rı­na, ya­kın­da mes­cit açıl­ma­sı için ge­nel­ge­ler çı­ka­ca­ğı­nı be­lirt­miş­tim. Af­yon­ka­ra­hi­sa­r’­da ilk mes­cit ge­nel­ge­si ya­yım­lan­dı. Ar­tık ge­ri­si ge­lir.

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.