1. YAZARLAR

  2. Saygı ÖZTÜRK

  3. Çinli iş adamlarına altın sarısı kartvizit
Saygı ÖZTÜRK

Saygı ÖZTÜRK

SÖZCÜ
Yazarın Tüm Yazıları >

Çinli iş adamlarına altın sarısı kartvizit

A+A-

Çinli iş adamlarına altın sarısı kartvizit

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, yar­dım­cı­la­rı Fa­ruk Lo­ğoğ­lu, Er­do­ğan Top­rak, Em­re­han Ha­lı­cı, mil­let­ve­kil­le­ri Mu­har­rem İn­ce, Er­dal Ak­sün­ger, Os­man Ay­dın, Ke­mal De­ğir­men­de­re­li, Ali De­mir­ça­lı, Ay­lin Naz­lı­aka, Dur­du Öz­bo­lat, Meh­met Ali Su­sam, Çin Ko­mü­nist Par­ti­si­’nin da­vet­li­si ola­rak Çi­n’­de­ler… Ken­di­le­ri­ne ka­la­ba­lık iş ada­mı gru­bu da eş­lik edi­yor.

Çi­n’­e mal sat­mak öy­le ko­lay de­ğil. An­cak, CHP’­li ola­rak bi­li­nen iş adam­la­rı, Ge­nel Baş­kan Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun, Çi­n’­li yö­ne­ti­ci­ler­le yap­tı­ğı gö­rüş­me­ler­den ya­rar­la­nıp, iş çev­re­le­riy­le bir ara­ya ge­li­yor­lar. Bur­sa­lı iş adam­la­rın­dan Er­tuğ­rul Kap­lan, “Çok olum­lu te­mas­la­rı­mız ol­du­” di­yor, Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun ben­zer ge­zi­le­ri­ne iş adam­la­rı ola­rak ka­tıl­ma­ya de­vam ede­cek­le­ri­ni be­lir­ti­yor.

Kart­vi­zi­ti iki eli­niz­le tu­ta­cak­sı­nız
Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Er­do­ğan Top­rak, ge­zi ön­ce­si iş adam­la­rı­na ba­zı öğüt­ler­de bu­lun­du. Çin­li iş adam­la­rı­nın kart­vi­zi­te bü­yük önem ver­dik­le­ri­ni , kart­vi­zit ve­re­cek­ler­se mu­ha­ta­bı­nı et­ki­le­me­nin bi­rin­ci yo­lu al­tın sa­rı­sı renk­te ba­sıl­mış kart­vi­zi­ti, iki eli­niz­le tu­ta­rak say­gı­lı bir şe­kil­de tak­dim et­me­niz ge­re­ki­yor­muş.
Si­ze ve­ri­len kart­vi­zi­ti de iki eli­ni­ze alıp bir sü­re in­ce­le­me­niz, ona ve­ri­len öne­mi gös­te­ri­yor­muş. Eğer, kar­tı in­ce­le­me­den ce­bi­ni­ze ko­yar­sa­nız iliş­ki­niz baş­la­ma­dan bit­miş de­mek­tir. O yüz­den iş adam­la­rı­mı­zın kart­vi­zit­le­ri hep al­tın sa­rı­sı ren­gin­dey­di.

Bah­şiş ve he­di­ye “rüş­ve­t” sa­yı­lı­yor
Çi­n’­de yap­ma­nız ge­re­ken­ler­den bi­ri­si de, bah­şiş ver­me­mek ol­ma­lı. Siz, Çi­n’­in ge­le­nek­le­ri­ni bil­me­di­ği­niz için bah­şiş ver­se­niz bi­le ver­di­ği­niz pa­ra­yı gar­son si­ze ia­de ede­cek­tir. İl­ginç­tir, Çi­n’­de he­di­ye ver­mek di­ye bir ge­le­nek de yok. Çün­kü, he­di­ye­niz “rüş­ve­t” ola­rak ka­bul edi­li­yor. Genç­ler bu ge­le­ne­ği kır­mak için ça­lı­şı­yor. Bu­nun da yo­lu şöy­le: Bi­ri­si­ne he­di­ye ver­mek is­ti­yor­sa­nız, kar­şı­nız­da­ki­nin bu­nu en az üç kez red­det­me­si ge­re­ki­yor. An­cak, dör­dün­cü öne­ri­niz­de bu­nu alır­sa me­se­le yok. An­cak yi­ne “ha­yı­r” der­se siz de ku­su­ra bak­ma­yın ve bu­na say­gı du­yun.

Pe­ki­n’­de tek-çift pla­ka uy­gu­la­ma­sı
Pe­kin, ha­va kir­li­li­ği­nin en yük­sek ol­du­ğu dö­ne­mi ya­şı­yor. Hal­kın zo­run­lu ol­ma­dık­ça so­ka­ğa çık­ma­ma­sı çağ­rı­la­rı da ya­pı­lı­yor. 22 mil­yon nü­fus­lu Pe­ki­n’­de yak­la­şık 5 mil­yon oto­mo­bil var. Oto­mo­bi­le ta­lep ar­tın­ca, dev­let oto­mo­bil sa­yı­sı­nı sı­nır­la­ma­ya baş­la­mış. Oto­mo­bil al­mak için sı­ra­ya gi­ri­yor­su­nuz, ar­tık ne za­man uy­gun bu­lu­nur­sa oto­mo­bil sa­hi­bi ola­bi­le­cek­si­niz. Bun­lar da ha­va kir­li­li­ği­ne kar­şı ön­lem ola­rak alı­nı­yor. Ay­rı­ca haf­ta­nın bel­li gün­le­rin­de tek-çift pla­ka­la­rın tra­fi­ğe çı­kı­şı­na izin ve­ri­li­yor. Bu­na uy­ma­mak di­ye de bir şey yok. İn­san­lar, bu tür ön­lem­le­rin ken­di sağ­lık­la­rı için alın­dı­ğı­nın da far­kın­da… Bir za­man­lar Pe­ki­n’­de, oto­mo­bil­den çok bi­sik­let bu­lu­nur­du. Şim­di, bi­sik­let­le­rin ye­ri­ni de oto­mo­bil­ler al­mış. Zen­gin­lik art­tık­ça, oto­mo­bil­le­rin mar­ka ve mo­de­li de de­ğiş­miş. Dö­kü­len tak­si­ler ye­ri­ni, yük­sek mo­del­li tak­si­le­re bı­rak­mış.

Me­mur ola­na sa­de­ce bir ço­cuk
Pe­ki­n’­e, Şan­ga­y’­a gi­den­le­rin uğ­rak yer­le­ri ipek, in­ci ve elek­tro­nik eş­ya pa­zar­la­rı olu­yor. He­men her şe­yin tı­pa tıp tak­lit­le­ri var. Çok sı­kı pa­zar­lık ya­pan ka­za­nı­yor. Ör­ne­ğin bir ürü­ne sa­tı­cı 1000 yu­en is­ti­yor­sa, bi­lin ki onu 100 yue­ne ala­bi­lir­si­niz. Pa­zar­lık yön­te­mi de şöy­le: Sa­tı­cı he­sap ma­ki­na­sı­na is­te­di­ği fi­ya­tı ya­zı­yor, son­ra siz ya­zı­yor­su­nuz. İni­yor, çı­kı­yor ve so­nun­da ge­nel­de an­la­şı­yor­su­nuz.
Baş­ba­kan ve ba­kan­lar ka­tıl­dık­la­rı ni­kah tö­ren­le­rin­de genç­le­re, “siz­den en az 3 ço­cuk, 5 ço­cuk bek­li­yo­ru­z” di­yor­lar. Çi­n’­in nü­fu­su son sa­yı­ma gö­re 1 mil­yar 337 bin… Bu­ra­da ise do­ğum­la­ra sı­nır­la­ma ge­ti­ri­li­yor. Eş­ler­den bi­ri­si dev­let me­mu­ruy­sa, on­la­rın ikin­ci ço­cuk yap­ma hak­la­rı yok. Ak­si hal­de me­mu­ri­ye­ti kay­be­di­yor­lar. Baş­ka mes­lek sa­hip­le­ri de, kar­şı­lı­ğı­nı öde­ye­rek bir­den çok ço­cuk sa­hi­bi ola­bi­li­yor­lar.

“Türk Yı­lı­” ola­rak kut­la­na­cak
Tür­ki­ye-Çin iliş­ki­le­ri ge­li­şi­yor. Ge­çen yıl Tür­ki­ye­’de “Çin Kül­tür Yı­lı­” et­kin­lik­le­ri ger­çek­leş­ti­ril­miş­ti. Çin­li­ler, şu­bat ayın­da Yı­lan Yı­lı­’na gi­re­cek. Mart ayın­da da “Türk Kül­tür Yı­lı­” baş­la­tı­la­cak.

İki ül­ke ara­sın­da tu­rizm iliş­ki­le­ri de ge­li­şi­yor. Bü­yü­kel­çi Mu­rat Esen­li, Tu­rizm Ata­şe­si İlk­nur Yi­ği­t’­in ça­ba­la­rı so­nuç ver­me­ye baş­la­mış. Ge­çen yıl 100 bin Çin­li, tu­rist ola­rak ül­ke­mi­ze gel­miş. Bu yıl, sa­yı­nın kat­lan­ma­sı bek­le­ni­yor.

Kı­lıç­da­roğ­lu Çin Sed­di­’n­de
Çi­n’­e ge­lip “Ya­sak Şeh­ri­”, “Çin Sed­di­”ni gör­me­mek ol­maz. CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu da, aşı­rı so­ğu­ğa al­dır­ma­dan Çin Sed­di­’ni do­laş­tı. Ora­da bir ta­lih­siz­lik de ya­şa­dık. Kı­lıç­da­roğ­lu ile ga­ze­te­le­rin An­ka­ra tem­sil­ci­le­ri, prog­ram­da­ki bir ak­sak­lık ne­de­niy­le Çin Sed­di­’ n­de bu­lu­şa­ma­dı ama iş adam­la­rı for­mu ve ar­ka­sın­dan Şan­gay yol­cu­lu­ğun­da yi­ne bir­lik­tey­di. Tür­ki­ye gün­de­mi­ni Çi­n’­den ya­kın­dan iz­le­yen Kı­lıç­da­roğ­lu, cu­ma ak­şa­mı An­ka­ra­’da ola­cak!!

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.