1. YAZARLAR

  2. Saygı ÖZTÜRK

  3. İstihbarat Dairesinde Operasyon
Saygı ÖZTÜRK

Saygı ÖZTÜRK

SÖZCÜ
Yazarın Tüm Yazıları >

İstihbarat Dairesinde Operasyon

A+A-

İstihbarat Dairesinde Operasyon

Te­le­fo­nu­nun ya da bu­lun­duk­la­rı or­ta­mın din­len­di­ğin­den şüp­he et­me­yen ki­şi he­men hemen yok gi­bi­dir. Em­ni­yet men­sup­la­rı, te­le­fon­la­rın din­len­di­ği­ni çok iyi bil­di­ği için ge­nel­de “bun­la­rı yüz yü­ze ko­nu­şa­lı­m” der­di. Son­ra bu da bit­ti. Çün­kü ko­nu­şu­lan or­tam da din­len­me­ye baş­lan­dı. İn­san­la­rın ken­di ara­la­rın­da ko­nuş­ma­la­rı, hü­kü­me­ti eleş­tir­me­le­ri bi­le suç ola­rak ni­te­len­di­ril­di, “hü­kü­me­ti yık­ma­ya te­şeb­bü­s” gi­bi suç­la­ma­lar­la in­san­lar yar­gı­la­nır ha­le gel­di. İş­te o yüz­den­dir ki in­sa­nı­mız ko­nuş­ma­ya, yaz­ma­ya kor­kar ol­du.

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın ça­lış­ma ofi­sin­de din­le­me ay­gıt­la­rı bu­lun­muş­tu. Bu ko­nu­da Baş­ba­ka­n’­a hem Mİ­T’­ten, hem de Em­ni­yet’­ten ba­zı bil­gi­ler ak­ta­rıl­dı. İşin il­ginç yö­nü, her iki ku­ru­luş da ya­zı­ya dök­me­se­ler bi­le bir­bir­le­ri­ni suç­la­dı­lar. İşin içi­ne ce­ma­at de gi­rin­ce Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü İs­tih­ba­rat Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı da­ha çok he­def ol­du.

“Baş­ka­la­rı­nın bö­ce­ği­” üze­ri­ne git­me­yen hü­kü­met, ko­nu Baş­ba­kan olun­ca ade­ta şa­ha kalk­tı. Bö­ce­ği ki­min yer­leş­tir­di­ği ko­nu­sun­da da de­ği­şik gö­rüş­ler var. Em­ni­yet İs­tih­ba­rat Da­ire­si ile il­gi­li öte­den be­ri gün­de­me ge­ti­ri­len, “Fet­hul­lah­çı ya­pı­lan­ma­”ya kar­şı ope­ras­yo­nun alt ya­pı­sı­nı ha­zır­la­mak için bö­ce­ğin yer­leş­ti­ril­miş ola­bi­le­ce­ği de de­ğer­len­di­ri­li­yor. Em­ni­yet yet­ki­li­le­ri ise “bö­ce­k” ola­yı ile il­gi­le­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor.

İki mü­fet­tiş is­tih­ba­rat da­ire­si­n­de

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın ta­li­ma­tıy­la Em­ni­yet İs­tih­ba­rat Da­ire­si­’n­de iki mül­ki­ye mü­fet­ti­şi gö­rev­len­di­ril­di. Bu mü­fet­tiş­ler “bö­cek in­ce­le­me­si­” ya­pı­yor. Gün­ler­dir de­vam et­ti­ği­ni öğ­ren­di­ğim bu in­ce­le­me, he­nüz so­ruş­tur­ma­ya dö­nüş­me­di. İn­ce­le­me, so­ruş­tur­ma­ya dö­nüş­tü­rül­se bi­le ya­kın bir ge­le­cek­te is­tih­ba­rat da­ire­si­n­de bü­yük bir “per­so­nel ope­ras­yo­nu­” ya­pı­la­cak. Bu­nun ger­çek­leş­me­si de çok uzun sür­me­ye­cek gi­bi gö­zü­kü­yor.

İs­tih­ba­rat Da­ire­si Baş­ka­nı Ömer Al­tı­par­mak, bu gö­rev­den alı­na­cak. AB­D’­ye em­ni­yet mü­şa­vi­ri ola­rak ata­na­cak. Çün­kü yurt­dı­şı­na gön­de­ri­le­cek mü­şa­vir­ler es­ki gö­rev yer­le­ri­ne dön­mek için mah­ke­me­ye baş­vur­mu­yor ve atan­dık­la­rı ül­ke­ye se­ve se­ve gi­di­yor­lar.

Em­ni­ye­t’­te kı­dem, li­ya­kat uzun sü­re­dir ra­fa kal­dı­rıl­mış du­rum­da. İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler, bu­nu ye­ni­den oturt­mak için ça­ba gös­te­re­ce­ği­nin işa­re­ti­ni de is­tih­ba­rat da­ire­sine ata­na­cak isim ara­yı­şı sı­ra­sın­da gös­ter­di. Da­ha ön­ce is­tih­ba­rat­ta ça­lış­mış, baş­kan­lık için atan­ma ko­şul­la­rı ye­ter­li olan isim­ler be­lir­len­di. Kri­ter­le­re uyan­lar ara­sın­da bir il em­ni­yet mü­dü­rü ile iki po­lis baş­mü­fet­ti­şi­nin isim­le­ri baş­kan­lık için öne çık­tı.

Mü­fet­tiş­ler, her şe­yin ya­sa ve yö­net­me­lik­le­re uy­gun ya­pı­lıp ya­pıl­ma­dı­ğı­nı in­ce­ler­ken “p­lan­lı is­tih­ba­rat ça­lış­ma­la­rı­”n­da da, din­le­me­ler ko­nu­sun­da da önem­li bil­gi­le­re sa­hip ol­du. Bu du­ru­mun da is­tih­ba­rat­ta ra­hat­sız­lık ya­rat­tı­ğı­nı, in­ce­le­me­nin uzun sür­me­si­nin san­ki ba­zı şey­le­rin öğ­re­nil­me­si için mü­fet­tiş­le­rin bi­linç­li ola­rak in­ce­le­me­yi uzat­tı­ğı da “ko­nu­şu­lan­la­r” ara­sın­da yer alı­yor.

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.