1. YAZARLAR

  2. Saygı ÖZTÜRK

  3. Öcalan, 31 kanallı televizyonda kendisini gördü!
Saygı ÖZTÜRK

Saygı ÖZTÜRK

SÖZCÜ
Yazarın Tüm Yazıları >

Öcalan, 31 kanallı televizyonda kendisini gördü!

A+A-

Öcalan, 31 kanallı televizyonda kendisini gördü!

Av­ru­pa Kon­se­yi İş­ken­ce­yi Ön­le­me Ko­mi­te­si (CPT), te­rör ör­gü­tü­nün ba­şı Ab­dul­lah Öca­la­n’­a, İm­ra­lı Ce­za­evi­’n­de te­le­viz­yon ve­ril­me­si­ni is­te­di. Ada­let Ba­kan­lı­ğı ise “40 bin ki­şi­nin ölü­mün­den so­rum­lu olan bir ki­şi­ye te­le­viz­yon ve­ril­me­si­nin uy­gun ol­ma­dı­ğı­nı­” be­lirt­ti ve bu ko­nu­da ya­ban­cı ül­ke­ler­de­ki te­rö­rist­ler­le il­gi­li ör­nek­ler de ver­di. Ya­ni, o gü­nün mev­zu­atı, Ab­dul­lah Öca­la­n’­a te­le­viz­yon ve­ril­me­si­ne bir en­gel ol­ma­mak­la be­ra­ber, te­le­viz­yon is­te­ği uy­gun bu­lun­ma­mış­tı.

Ce­za­evi mev­zu­atı­na gö­re, yük­sek gü­ven­lik F Ti­pi Ce­za­ev­le­ri­’n­de, tu­tuk­lu ve hü­küm­lü­le­rin kul­lan­dı­ğı or­tak ko­ğu­şa ce­za­evi yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan kü­çük ek­ran bir te­le­viz­yon ve­ri­li­yor. An­cak, siz oda­nız­da te­le­viz­yon bu­lun­ma­sı­nı is­ti­yor­sa­nız, ce­za­evi kan­ti­nin­den bu­nu al­dı­ra­bi­li­yor­su­nuz. Te­le­viz­yo­nu­nu­zun har­ca­dı­ğı elek­tri­ğin pa­ra­sı da siz­den tah­sil edi­li­yor.

Ce­za­ev­le­rin­de te­le­viz­yo­nun han­gi ka­nal­la­rı­nın iz­le­ne­ce­ği­ne mah­kum­la­rın ge­nel is­tek­le­ri dik­ka­te alı­na­rak ka­rar ve­ri­li­yor ve ka­nal­lar ayar­la­nı­yor. PKK’­nın ba­şı Ab­dul­lah Öca­lan, “PK­K’­nın te­le­viz­yon ka­nal­la­rı­nı iz­le­mek is­ti­yo­rum. On­lar ne dü­şü­nü­yor, ne ko­nu­şu­yor bil­mek, yol ha­ri­ta­mı da bu­na gö­re ayar­la­ma­yı amaç­lı­yo­ru­m” di­ye­bi­lir. Öca­la­n’­ın her is­te­ği­ni ye­ri­ne ge­ti­ren yet­ki­li­ler, ön­ce “Ba­ka­lım, An­ka­ra­’ya so­ra­lı­m” der, bu is­te­ği­ni de ye­ri­ne ge­ti­rir.

Te­le­viz­yon­da ev­li­lik prog­ram­la­rı
Öca­la­n’­a 1999 yı­lın­da bir rad­yo ve­ril­di. O rad­yo­nun ya­nı sı­ra, Öca­la­n’­ın bir te­le­viz­yo­nu var. Hem de tam 31 ka­nal­lı. Han­gi ka­na­lı aç­sa ev­li­lik prog­ram­la­rıy­la kar­şı­la­şa­cak ve bu kez ev­len­mek için ha­re­ke­te ge­çe­cek.

Ce­za­evi mev­zu­atı­na gö­re, Ab­dul­lah Öca­la­n’­a te­le­viz­yon ve­ril­me­liy­di. Eğer ya­sa­lar uy­gu­la­nı­yor­sa, onun da hak­kıy­dı. Ya­sal hak­kı ol­ma­sı­na, üs­te­lik de Av­ru­pa Kon­se­yi İş­ken­ce­yi Ön­le­me Ko­mi­te­si­’nin ra­po­ru­na rağ­men dü­ne ka­dar te­le­viz­yon ver­me­yen dev­let, ne ol­du da bir­den bi­re Ab­dul­lah Öca­la­n’­a te­le­viz­yon ver­di? Apo’­nun oda­sı­na dün te­le­viz­yon yer­leş­ti­ril­di. Ka­nal ayar­la­rı ya­pıl­dı. Öca­lan, Fran­sa­’ da­ki olay­la il­gi­li ha­ber­le­ri iz­ler­ken, ek­ran­da fo­toğ­raf­la­rı­nı gör­dü, “Se­rok Apo- Baş­kan Apo­” slo­gan­la­rıy­la yü­zü gül­dü…

Ab­dul­lah Öca­la­n’­a te­le­viz­yon ve­ril­me­si ola­yı­nı AK­P’­li­ler “Ca­nım bir tek TRT-1’i iz­le­ye­bi­le­ce­k” de­se­ler de, bu­nun as­lı yok. Ba­kın bu ko­nu­da Ada­let Ba­ka­nı Sa­dul­lah Er­gi­n’­in bir so­ru öner­ge­si­ne ver­di­ği ce­va­bı oku­ya­lım: “Ce­za­evin­de 31 te­le­viz­yon ka­na­lı iz­le­ne­bil­mek­te­dir. Eği­tim ve psi­ko- sos­yal ser­vis­ler ta­ra­fın­dan tu­tuk­lu ve hü­küm­lü­le­re, öf­ke kon­tro­lü, be­nim ai­lem prog­ra­mı, cin­sel suç prog­ra­mı, mü­eb­bet ha­pis prog­ra­mı, in­ti­har ve ken­di­ne za­rar ver­me­yi ön­le­me prog­ra­mı da yü­rü­tül­mek­te­dir.”

Apo­’ya cım­bız-ma­kas da la­zım
Ce­za­evin­de il­ginç ya­sak­lar var­dır. Her ya­sak, de­ne­yim­le­re da­ya­nı­la­rak, tu­tuk­lu ve­ya hü­küm­lü­lerin ken­di­le­ri­ne za­rar ver­me­me­si için alı­nı­yor. Ör­ne­ğin, ce­za­evi­ne gi­ri­şi ya­sak olan­lar ara­sın­da cım­bız ve ma­kas da yer alı­yor. Ne­den mi? Yet­ki­li­ler şöy­le açık­lı­yor: “Cım­bız, bı­yık ma­ka­sı ke­si­ci ve de­li­ci alet ola­rak kul­la­nı­la­bi­li­yor. Tek bı­çak­lı tı­raş bı­ça­ğı da ya­sak. Tı­raş bı­ça­ğı ola­rak ken­di­si­ne ve­ya baş­ka­sı­na za­rar ver­me amaç­lı kul­la­nıl­ma­yan üç bı­çak­lı tı­raş bı­ça­ğı ve­ri­li­yor.”

Ab­dul­lah Öca­lan, “Ben bı­yık­la­rı­ma düş­kü­nüm. Cım­bız, ma­kas is­ti­yo­ru­m” di­ye gö­rüş­me­ler­de şart ko­yar­sa bu­na da şa­şır­ma­ya­lım. Ba­kar­sı­nız bir gün Baş­ba­kan şöy­le bir açık­la­ma ya­par: “Ab­dul­lah Öca­la­n’­a, bir adet cım­bız ile bı­yık­la­rı­nı dü­zel­te­bil­me­si için bir adet ma­kas ve­ril­me­si için ta­li­mat ver­dim. Bel­ki de bun­lar ken­di­si­ne ve­ril­miş­ti ya da ve­ril­mek üze­ri­dir.”

Ce­za­ev­le­rin­de ya­sak­lar lis­te­si de uzun. Şu gün­ler­de An­ka­ra-Sin­can Ce­za­evi­’n­de­ki tu­tuk­lu ve hü­küm­lü­ler­den ge­len ha­ber­ler, ce­za­evi­ne ki­tap­la­rın alın­ma­dı­ğı yo­lun­da. Ko­nu­yu, yet­ki­li­le­re sor­du­ğu­muz­da ise şu ce­va­bı alı­yo­ruz: “Hü­küm­lü ve tu­tuk­lu­la­ra pos­ta yo­luy­la ge­len ve­ya zi­ya­ret­çi­le­ri ta­ra­fın­dan ge­ti­ri­len ya da sevk­le ge­len sü­re­li-sü­re­siz ya­yın­lar de­ne­ti­me ta­bi tu­tu­lu­yor. Hak­kın­da top­lat­ma ve­ya ya­sak­la­ma ka­ra­rı ol­ma­yan ya­yın­lar, ge­re­ken ka­yıt­la­rı ya­pıl­dık­tan son­ra il­gi­li­si­ne ve­ri­li­yor.”
Bir ki­ta­bı­nın ce­za­evi­ne gi­re­bil­me­si, an­cak “Ki­tap oku­ma ko­mis­yo­nu­”nun­dan “ge­çer no­t” al­ma­sıy­la müm­kün olu­yor.

Ça­ta­lı ve bı­ça­ğı da özel
Ab­dul­lah Öca­lan, yıl­lar­dır plas­tik ka­şık- ça­tal-bı­çak kul­la­nı­yor. Ada­let Ba­kan­lı­ğı bu ko­nu­da da bir dü­zen­le­me yap­mış. Ba­kan­dan öğ­re­ni­yo­ruz:

“Ko­ğuş oda ve ek­len­ti­le­rin­de her hü­küm­lü için kan­tin­den te­min edil­mek şar­tıy­la bir adet uç kıs­mı siv­ri ol­ma­yan 10 san­ti­met­re uzun­lu­ğun­da bı­çak, plas­tik ve­ya yu­mu­şak me­tal­den imal edil­miş ça­tal, ye­mek ve çay ka­şı­ğı ile 0.50 mm ka­lın­lı­ğın­da iki adet me­tal ye­mek ta­ba­ğı ve iki­şer adet cam su bar­da­ğı ile çay bar­da­ğı, ta­ba­ğı bu­lun­du­ra­bi­li­yor­lar.”

Ab­dul­lah Öca­la­n’­ın sağ­lık şart­la­rı ise he­men hiçbir ce­za­evin­de ol­ma­yan ay­rı­ca­lık­lar­la do­lu. Öca­lan, ye­ni ha­liy­le mah­kum­la­rın kra­lı ol­du. Han­gi mah­ku­mun dev­le­tin üst dü­ze­yin­den bu ka­dar özel mi­sa­fir­le­ri var?

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.