1. YAZARLAR

  2. Saygı ÖZTÜRK

  3. Vali yardımcısının ipi bu yüzden çekildi!
Saygı ÖZTÜRK

Saygı ÖZTÜRK

SÖZCÜ
Yazarın Tüm Yazıları >

Vali yardımcısının ipi bu yüzden çekildi!

A+A-

Vali yardımcısının ipi bu yüzden çekildi!

Me­sut Ta­ner Genç, PKK te­rö­rünün en az­gın dö­ne­mi olan 1993’te, Hak­ka­ri­’nin Bey­tüş­şe­bap il­çe­sin­de gö­rev yap­tı. Ora­da ya­şa­dık­la­rı­nı ki­tap ha­li­ne ge­tir­di. Bey­tüş­şe­ba­p’­ın ge­çen yıl te­rö­rist­ler ta­ra­fın­dan ele ge­çi­ril­me gi­ri­şi­min­den son­ra, Gen­ç’­in mü­ca­de­le­si­ni ga­ze­te­ci-ya­zar Yıl­maz Öz­dil kö­şe­si­ne ta­şı­dı. Ha­len Sam­sun Va­li Yar­dım­cı­sı ola­rak gö­rev ya­pan Genç, Ba­rış ve De­mok­ra­si Par­ti­si (BDP) he­ye­ti­nin Sam­su­n’­da top­lan­tı ya­pa­ma­ma­sı üze­ri­ne elek­tro­nik or­tam­da, “Mil­li­yet­çi­li­ği ayak­lar al­tı­na al­dık di­yen­le­rin ayak­lar al­tı­na alın­dı­ğı­nın is­pa­tı­dı­r” di­ye yaz­dı. İş­te bu du­rum hak­kın­da in­ce­le­me baş­la­tıl­ma­sı­na ne­den ol­du.

Va­li­le­rin, ik­ti­da­rın me­mu­ru gi­bi dav­ran­dı­ğı bir dö­nem­de va­li yar­dım­cı­sı­nın bu söz­le­ri hay­li dik­kat top­la­dı. Genç, söz­le­riy­le “ik­ti­da­rın de­ğil, Dev­le­tin va­li yar­dım­cı­sı­” ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­le kal­ma­yıp, “Vay be! Böy­le va­li de kal­mı­ş” yo­rum­la­rı­na da ne­den ol­muş­tu. So­ruş­tur­ma açıl­dı­ğı­nı öğ­ren­di­ği­miz­de ken­di­si­ne ulaş­mış­tık. Bi­ze, “25 yıl dev­le­te hiz­met et­tim. Ben, bir Türk mil­li­yet­çi­si ola­rak baş eğ­me­dim. Kı­rı­la­bi­li­rim ama eğil­mem. Tür­k’­üm” de­miş­ti.

Yak­la­şık 25 yıl­dır kay­ma­kam­lık, va­li yar­dım­cı­lı­ğı gö­rev­le­rin­de bu­lu­nan Me­sut Ta­ner Genç, hak­kın­da­ki so­ruş­tur­ma­dan son­ra, tep­ki­si­ni yi­ne sür­dür­dü. BDP’­li be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın ve KCK üye­le­ri­nin tu­tuk­lan­ma­sı üze­ri­ne Di­yar­ba­kır Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Os­man Bay­de­mi­r’­in “me­şe ağa­cı­nın han­gi da­lı ne­re­ni­ze bat­tı sa­yın hü­kü­met. Has­s…­tirr” sö­zü­nü ha­tır­lat­tı.

Bu söz­ler­den kı­sa sü­re son­ra, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Os­man Bay­de­mi­r’­in ba­kan­la el ele gö­rün­tü­le­ri de va­li yar­dım­cı­sı­nı hem üz­dü, hem de dev­let adı­na üzül­dü.

“Mil­li­yet­çi­li­ği ayak­lar al­tı­na al­dık di­yen­le­rin ayak­lar al­tı­na alın­dı­ğı­nın is­pa­tı­dı­r” tweetin­den son­ra, Va­li Yar­dım­cı­sı Genç he­def ol­du. Bu söz­le­riy­le Baş­ba­ka­n’a ha­ka­ret et­ti­ği­ni dik­ka­te alan İçiş­le­ri Ba­ka­nı, ola­yın in­ce­len­me­si için iki mü­fet­tiş bir­den gö­rev­len­dir­di.

Has­ta­ne­de ifa­de­…

Mü­fet­tiş­le­rin Sam­su­n’­a ifa­de için gel­di­ği gün özel bir has­ta­ne­de, ope­ras­yon için bek­le­yen, da­mar yo­lu açıl­mış, ame­li­yat kı­ya­fe­ti giy­di­ril­miş olan Va­li Yar­dım­cı­sı Gen­ç’­in ifa­de­si iş­te bu ko­şul­lar­da alın­dı. İlk so­ru, “Bu twee­ti siz mi at­tı­nız?” ol­du. Genç şun­la­rı söy­le­di:

“E­vet ben at­tım. An­cak yan­lış an­la­şı­lır dü­şün­ce­siy­le bu­nu bir sa­at son­ra sil­dim. An­cak o an­da ta­kip­çi­le­rim al­mış­lar. Yaz­dık­la­rım ba­sın­da yer al­dı. Ben; BDP’­li­le­rin mil­li tan­si­yo­nu yük­selt­ti­ğin­den ya­kın­dım. Sam­su­n’­da yaş­lı ka­dı­nın­dan, ha­mi­le ka­dı­nı­na ka­dar her­kes BDP he­ye­ti­nin ge­li­şi­ne tep­ki gös­te­ri­yor­lar­dı. Mil­li has­sa­si­yet­le yük­se­len mil­li­yet­çi­lik var­dı. Ben de mil­li­yet­çi­li­ğin Sam­su­n’­da gök­le­re çı­ka­rıl­dı­ğı­nı, mil­li­yet­çi­li­ğin ayak­lar al­tı­na alı­na­ma­dı­ğı­nı, bun­la­rı söy­le­yen­le­rin ayak­lar al­tın­da kal­dı­ğı­nı be­lirt­tim.”

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan, 17 Şu­ba­t’­ta Mar­di­n’­in Mid­yat il­çe­sin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “Biz her tür­lü mil­li­yet­çi­li­ği ayak­lar al­tı­na al­mış bir ik­ti­da­rı­z” de­miş­ti. Mü­fet­tiş­ler, va­li yar­dım­cı­sı Gen­ç’­e, “T­wee­ti­niz­le Baş­ba­ka­n’ı mı he­def al­dı­nız?” so­ru­su­nu yö­nelt­ti. Genç şu kar­şı­lı­ğı ver­di:

“Bir açı­ko­tu­rum­da Mil­let­ve­ki­li Meh­met Me­ti­ne­r’­in, ‘mil­li­yet­çi­lik be­nim ayak­la­rı­mın al­tın­da­dı­r’ sö­zü ak­lım­day­dı. Ka­fam­da yer eden, BDP’­li­le­rin ayak­lar al­tın­da kal­dı­ğı­nı vur­gu­la­mak is­te­dim. Baş­ba­ka­nı he­def al­ma­dım. Böy­le bir dü­şün­cem de ol­ma­dı. Geç­miş­te Baş­ba­ka­n’a, hü­kü­met üye­le­ri­ne ha­ka­ret eden­le­r hâ­lâ gö­rev­le­ri ba­şın­da­dır. Be­nim yaz­dık­la­rım­dan do­la­yı so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı­nı ya­dır­ga­dım. Baş­ba­ka­nı he­def al­ma gi­bi bir kas­tım da yok­tu.”

Ar­tık va­li ola­ma­ya­cak!..

Mü­fet­tiş­ler ra­po­run­da Gen­ç’­i “Hiz­met için­de dev­let me­mu­ru­nun iti­bar ve gü­ven duy­gu­su­nu sar­sa­cak ni­te­lik­te dav­ra­nış­lar­da bu­lun­ma­k”­la suç­la­dı. Dos­ya­sı te­miz, 7 tak­dir­na­mesi bu­lu­nan Va­li Yar­dım­cı­sı için öner­dik­le­ri “ay­lık­tan kes­me­” nin bir alt ce­za­sı olan “kı­na­ma­” ve­ril­me­si­ de istendi.

Ba­kan­lık “ay­lık­tan kes­me­” yi uy­gun bul­du. Bu ce­za­yı alan va­li yar­dım­cı­sı­nın va­li­lik, bü­yü­kel­çi­lik, müs­te­şar, müs­te­şar yar­dım­cı­lı­ğı, ge­nel mü­dür­lük, ge­nel mü­dür yar­dım­cı­lı­ğı ve dai­re baş­kan­lı­ğı yo­lu da ka­pan­dı.

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.