1. YAZARLAR

  2. Saygı ÖZTÜRK

  3. Siz kimi kandırıyorsunuz? Devleti nasıl soyuyorsunuz?
Saygı ÖZTÜRK

Saygı ÖZTÜRK

SÖZCÜ
Yazarın Tüm Yazıları >

Siz kimi kandırıyorsunuz? Devleti nasıl soyuyorsunuz?

A+A-

Siz kimi kandırıyorsunuz? Devleti nasıl soyuyorsunuz? Olaylarla açıklıyorum:

Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Ha­ya­ti Ya­zı­cı, ih­ra­ca­tı­mı­za önem­li kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti­ği pro­je­le­ri­ni dün ta­nı­tır­ken, kuş­ku­suz ön pla­na yi­ne güm­rük ve ora­da ya­şa­nan­lar da çı­kı­yor. İş hac­mi­nin 40 mil­yar do­la­ra ulaş­tı­ğı güm­rük­ler­de ka­çak­çı­lık olay­la­rıy­la ne ka­dar mü­ca­de­le edil­se de önü alı­na­mı­yor.

Te­rör ör­gü­tü­nün en bü­yük ge­li­ri; uyuş­tu­ru­cu, si­ga­ra, akar­ya­kıt baş­ta ol­mak üze­re ka­çak­çı­lık, ka­çak­çı­lar­dan alı­nan “ver­gi­le­r”­den olu­şu­yor. Ya­ka­la­nan ve im­ha edi­len mal­la­rın kur­ta­rıl­ma­sın­da yi­ne te­rör ör­gü­tü ve on­lar­la bağ­lan­tı­lı olan­lar dev­re­ye so­ku­lu­yor. Ya­ni ör­gü­tün ka­zan­cı kat­la­nı­yor.

Si­ga­ra­lar ka­çı­rı­lı­yor!!

Do­ğu Ana­do­lu­’nun bü­tün il­le­rin­de ya­ka­la­nan ka­çak si­ga­ra­lar, im­ha edil­mek üze­re Do­ğu­ba­ya­zıt Güm­rük Mü­dür­lü­ğü­’ne bağ­lı an­tre­po­la­ra tes­lim edi­li­yor. Bu güm­rük­te, ge­çen yıl yak­la­şık 50 mil­yon li­ra­lık ka­çak si­ga­ra im­ha edil­miş gö­zü­kü­yor.
Oy­sa, “ka­çak si­ga­ra­” di­ye im­ha edi­len­le­rin yüz­de 90’ı si­ga­ra de­ğil. “O­lur mu öy­le şey?” Olur… İm­ha iş­le­min­den ön­ce si­ga­ra­lar ba­zı an­tre­po­lar­dan ça­lı­nıp pi­ya­sa­ya sü­rü­lü­yor. Boş kar­ton ku­tu­la­rı, san­ki için­de si­ga­ra var­mış gi­bi im­ha­ya ta­bi­i tu­tu­lu­yor. Ta­bi­i ki doğ­ru ça­lı­şan fir­ma­lar da var. On­la­rın dı­şın­da olan­lar si­ga­ra üze­rin­den bü­yük vur­gun ya­pı­yor. Bun­la­rın için­de ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin de bu­lun­ma­ma­sı müm­kün değil. Ne­re­den ba­kı­lır­sa bu şe­kil­de yıl­lık 3-4 mil­yon li­ra­lık pay­la­şım­dan söz edi­li­yor.

İm­ha edi­len­ler pe­çe­tey­di!..

2012 yı­lı Ara­lık ayın­da, Do­ğu­ba­ya­zıt Güm­rü­ğü­’n­de söz­de ka­çak si­ga­ra im­ha iş­le­min­de Doğu­ba­ya­zıt İl­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Ka­çak­çı­lık Şu­be­si­’n­de gö­rev­li po­lis­ler, im­ha edi­len eş­ya­nın lis­te­si­ni tu­ta­cak­la­rı­nı söy­lü­yor. An­tre­po­cu­lar “bu­na si­zin yet­ki­niz yo­k” de­yip iti­raz edi­yor. Tar­tış­ma bü­yü­yor ve Em­ni­ye­t’­ten tak­vi­ye ekip ge­li­yor.

An­tre­po­cu­lar ta­ra­fın­dan si­ga­ra ol­du­ğu söy­le­nen kar­ton ku­tu­la­rı po­lis aç­tı­ğın­da, si­ga­ra ye­ri­ne en ucuz mar­ka pe­çe­te­ler­le kar­şı­laş­tı­lar. Do­ğu­ba­ya­zıt Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan ad­li so­ruş­tur­ma açıl­dı. An­cak Do­ğu Ana­do­lu Güm­rük Böl­ge Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan bu­gü­ne ka­dar ida­ri so­ruş­tur­ma bir tür­lü baş­la­tıl­ma­dı.

Bu iş­ler tek ba­şı­na ya­pıl­mı­yor. Bir­kaç yer­de ayak­la­rı­nın bu­lun­ma­sı ge­re­ki­yor. An­tre­po­lar­dan si­ga­ra bo­şal­tı­la­cak­sa, o böl­ge­de elek­trik­ler ke­si­li­yor. Si­ga­ra­lar çı­ka­rı­lı­yor. Son­ra yer­le­ri­ne pe­çe­te dol­du­rul­muş si­ga­ra kar­ton­la­rı ge­ti­ri­li­yor. Böy­le­ce, si­ga­ra ye­ri­ne sa­de­ce kar­ton ve pe­çe­te­ler ya­kıl­mış olu­yor. Bi­ri­le­ri de vur­gu­nu vu­ru­yor.

En göz­de ce­viz ka­çak­çı­lı­ğı

Gür­bu­lak Güm­rük Mu­ha­fa­za Ka­çak­çı­lık Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan bu­gü­ne ka­dar baş­ta ce­viz ol­mak üze­re güm­rük ka­çak­çı­lı­ğı­na ka­rı­şan 17 güm­rük mu­aye­ne me­mu­ru, 31 güm­rük mu­ha­fa­za me­mu­ru hak­kın­da il­gi­li mü­dür­lük­çe iş­lem baş­la­tıl­dı. Ha­len mü­fet­tiş­ler so­ruş­tur­ma­yı sür­dü­rü­yor. Ce­viz ka­çak­çı­lı­ğı­nın na­sıl ya­pıl­dı­ğı­nı da an­la­ta­lım:

Ce­vi­zin güm­rük ver­gi ora­nı­nın yük­sek ol­ma­sı ne­de­niy­le ka­çak­çı­lar, dü­şük kıy­met­li eş­ya­yı ör­ne­ğin A-4 ka­ğı­dı, kim­ye­vi mad­de güm­rü­ğe be­yan edi­yor. Kuş­ku­suz bun­lar ya­pı­lır­ken içer­den de des­tek gö­rü­lü­yor. Bu sa­ye­de “kır­mı­zı ha­t”­ta ce­viz yük­lü TI­R’­ı dü­şür­me­ye­rek ka­çak­çı­la­rın işi­ni ko­lay­laş­tır­mış olu­yor­su­nuz. Ce­viz ka­çak­çı­lı­ğın­da iz­le­nen bir baş­ka yön­tem ise Tür­ki­ye­’nin iki­li an­laş­ma­lar ge­re­ği kal­kın­ma­sı yö­nün­de Bos­na-Her­se­k’­le yap­mış ol­du­ğu ti­ca­ri an­laş­ma­lar doğ­rul­tu­sun­da bu ül­ke­den ce­viz sı­fır güm­rük­le ge­ti­ri­li­yor. Oy­sa, bu ül­ke­de ce­viz üre­ti­mi yok. On­lar da baş­ka ül­ke­ler­den alıp Tür­ki­ye­’ye sa­tı­yor.

Tran­sit ola­rak ül­ke­miz­den ge­çen TI­R’­lar, ce­vi­zi Tür­ki­ye için­de bı­ra­ka­rak, içi­ne ce­vi­zin ağır­lı­ğın­da ucuz eş­ya ko­nul­uyor. Bos­na Her­sek dı­şın­da­ki ül­ke­den it­hal edi­len ce­viz­ler için çift fa­tu­ra kul­la­nı­la­rak ger­çek­leş­ti­ri­len it­ha­lat da yön­tem­ler­den ba­zı­la­rı…

Lo­kum su­yu ve ka­yıp muz­

Baş­ka bir ola­ya ge­çe­lim. “Lo­kum ve aki­de şe­ke­ri ih­raç ede­ce­ği­z” di­ye teş­vik­li ola­rak şe­ker fab­ri­ka­la­rın­dan al­dık­la­rı şe­ker­den lo­kum ve aki­de şe­ke­ri üret­me­yip, ye­ri­ne ‘lo­kum su­yu­’ adı­nı ver­dik­le­ri ürü­nü gön­de­ri­yor­lar. Ope­ras­yonla or­ta­ya çık­tı ki teş­vik­li al­dık­la­rı 4 bin ton şe­ker pi­ya­sa­ya ve­ril­miş.

İt­hal edi­len muz­lar, İs­tan­bu­l’­dan ge­mi­den alı­nıp özel an­tre­po­la­ra gö­tü­rü­lü­yor. Ver­gi­len­dir­me­le­ri ya­pıl­ma­dı­ğı için yed­di­emi­ne tes­lim edi­li­yor. İs­tan­bul Güm­rük ve Ti­ca­ret Böl­ge Mü­dür­lü­ğü­’ne gi­den ih­bar­da, tes­lim edi­len it­hal 170 bin ko­li mu­zun ye­rin­den ol­ma­dı­ğı an­la­şı­lı­yor. So­ruş­tur­ma de­vam eder­ken, Böl­ge Mü­dü­rü Tev­fik Us­ta ya­yım­la­dı­ğı ge­nel­ge­de bun­dan son­ra muz iş­lem­le­rin­de ke­sin­lik­le yed­di­emin uy­gu­la­ma­sı­nın ya­pıl­ma­ya­ca­ğı­nı du­yur­du.

Dosya An­ka­ra­’da...

Bü­yük­çek­me­ce Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı, son yıl­la­rın en bü­yük ha­ya­li ih­ra­cat ope­ras­yo­nu­nu ger­çek­leş­tir­miş, 100 mil­yon li­ra­lık vur­gun or­ta­ya çı­ka­rıl­mış­tı. Ola­ya adı ka­rı­şan bü­rok­rat­lar­la il­gi­li dos­ya, An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­’na gel­di. Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı­’nın üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri ya­kın­da adliyede gö­rü­lür­se şa­şır­ma­ya­lım.
----

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum